Journal

Article
โปรแกรมฝึกอบรมเรื่องการไกล่เกลี่ย: บทสำรวจในบริบทต่างประเทศและในประเทศ
Journal
วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2012
Page
73-88
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-