Journal

Article
การใช้ประโยชน์วัสดุพยุงจากขยะธรรมชาติสำหรับการตรึงเซลล์ และประยุกต์ใช้ในการผลิตเอทานอล
Journal
Veridian E-Journal SU (ISSN: 19063431)
Volume
6
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2013
Page
795-807
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-