Journal

Article
การตรวจพบเชื้อโปรโตซัวกรีการีนที่มีลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้องชนิดใหม่ในกุ้งขาวแปซิฟิกเลี้ยงที่แสดงอาการขี้ขาวในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย
Journal
สัตวแพทยสาร (ISSN: 01250620)
Volume
62
Issue
1-3
Year
เมษายน - ธันวาคม 2012
Page
36-45
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-