Journal

Article
มอสส์สกุลข้าวตอกฤๅษี (Sphagnum L.) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย
Journal
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (ISSN: 19067038)
Volume
4
Issue
พิเศษ
Year
กันยายน 2012
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชกลุ่มสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401412 ชื่อวิชา Morphology of Lower Plants,26 ส.ค. 2013 - 27 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401491 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 มิ.ย. 2014 - 12 เม.ย. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2016 - 30 ก.ย. 2018