Journal

Article
การประเมินศักยภาพของวิธีการควบคุมโรคขั้วผลเน่าในผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
481-484
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-