Journal

Article
การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
3 (พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
600-603
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-