Journal

Journal of Parasitology Research (ISSN: 20900023)
2012
-
-
พฤศจิกายน 2012
นานาชาติ
Open Access
Article
-

Author

Output From Project

การเปรียบเทียบระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในโคพันธุ์พื้นเมือง เปรียบเทียบกับโคสายพันธุ์ตะวันตก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,4 มิ.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509523 ชื่อวิชา Veterinary & Medical Ticks,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013