Journal

Article
การดัดแปรวัตถุดิบด้วยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์
Journal
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857648x)
Volume
22
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
470-478
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-