Journal

ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซีต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
43
3
645-648
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-