Journal

Article
ผลของสภาวะการอบแห้งที่มีต่อคุณภาพของรำข้าว
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
2 (พิเศษ)
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
9-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของเทคนิคการอบแห้งที่มีต่อความคงตัวและสารสำคัญของรำข้าว แหล่งทุน :ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (แหล่งทุน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),1 มิ.ย. 2013 - 31 พ.ค. 2014