Journal

Article
The hydrophobic domain 26 of human tropoelastin is unstructured in solution.
Journal
J. Struct. Biol. (ISSN: 10478477)
Volume
150
Issue
2
Year
มกราคม - ธันวาคม 2005
Page
154-162
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาโครงสร้างของพอลิเมอร์ของอีลาสตินจากมนุษย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402451 ชื่อวิชา Human Biochemistry,10 มิ.ย. 2013 - 25 ต.ค. 2013