Journal

ขอบเขตเรือนพื้นถิ่นในชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษาหมู่บ้านลาวครั่ง
วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ISSN: 16861841)
9
2
216-241
กันยายน 2012 - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-