Journal

Article
ประสิทธิภาพในการดักตะกอนจากน้ำหลากของรั้วหญ้าแฝก
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2012
Page
74-85
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.พ. 2009 - 31 ธ.ค. 2009