Journal

Article
ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
40
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2012
Page
217-228
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-