Journal

Article
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนารู้ในองค์กรภาคร่ัฐด้านงานทาง
Journal
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (ISSN: 01258370)
Volume
32
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2011
Page
405-417
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-