Journal

Article
การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบออร์โธขององค์การนาซ่าในพื้นที่เขตเมือง
Journal
วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
Volume
13
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
23-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับสืบค้นข้อมูลและให้บริการประชาชน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304433 ชื่อวิชา Land Use Cartography,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304433 ชื่อวิชา Land Use Cartography,13 ส.ค. 2015 - 10 ธ.ค. 2015