Journal

Article
ผลกระทบของนำ้บายพาสไหลลงผนังที่มีผลต่อความต้องการของทาวเวอร์และอุณหภูมิน้ำเย็นที่คูลลิ่งทาวเวอร์ทำได้
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
29
Issue
341
Year
สิงหาคม 2012
Page
81-88
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-