Journal

Phytotoxicity of Atrazine Herbicide to Fresh Water Macrophyte Duckweed (Lemna perpusilla Torr.) in Thailand
Environment and Natural Resources Journal (ISSN: 16865456)
10
1
16-27
มิถุนายน 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำและน้ำใช้,7 ส.ค. 2013 - 7 ส.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591531 ชื่อวิชา Environmental Toxicology & Control,18 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินตะกอนในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งทุน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,1 ก.พ. 2012 - 31 ต.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การใช้ประโยชน์ :นำไปกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก้ำในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์,28 ธ.ค. 2012 - 28 ธ.ค. 2012