Journal

Article
สภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 08595992)
Volume
31
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012
Page
7-23
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-