Journal

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. (ISSN: 15567036)
34
22
2048-2056
กันยายน - ธันวาคม 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และการหมักแบบสองขั้นตอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,19 ม.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์โดยการหมักแบบสองขั้นตอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่ง มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015