Journal

Article
อิทธิพลของวันปลูกต่อการเติบโตและพัฒนาของกัญชงไทย
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science) (ISSN: 00755192)
Volume
43
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2009
Page
423-431
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,3 มิ.ย. 2013 - 24 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพเส้นใยกัญชงไทยที่ปลูกบนพื้นที่สูง แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015