Journal

Entomological Science (ISSN: 14798298)
2012(15)
1
42-55
มกราคม 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02036241 ชื่อวิชา Introduction to Entomology,1 มิ.ย. 2012 - 30 มิ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดพันธุ์ของมอดแอมโบรเซียในสวนลิ้นจี่ อำเภออัมพวา แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 เม.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2013