Journal

Article
ปัจจัยที่ส่งผลเสียให้นิสิตสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนไม่จบหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 4 ปี
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22867651)
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2012
Page
29-42
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-