Journal

Article
การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้น ภายใต้ความเข้มแสงที่ต่างกัน
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
30
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
Page
15-26
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306422 ชื่อวิชา Forest Tree Inprovement,11 มิ.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2012