Journal

Article
สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
Volume
5
Issue
10
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
Page
19-32
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-