Journal

Article
ผลกระทบของอัตราการไหลของนำ้หมุนเวียนและอุณหภูมิกระเปาะเปียกบรรยากาศที่มีต่ออุณหภูมินำ้ทางเข้าและทางออกของคูลลิ่งทาวเวอร์
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
29
Issue
340
Year
กรกฎาคม 2012
Page
63-69
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-