Journal

Article
ผลของการเสริมกระถินหมักและระยะเวลาในการตอนต่อสมรรถภาพการผลิต คุณลักษณะซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการขุนโคเนื้อลูกผสมเพศผู้
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (ISSN: 16859316)
Volume
9
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2011
Page
28-39
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-