Journal

Growth Performance and Production Cost of Commercial Microalgae Cultured under Laboratory Conditions with Different Aeration Settings
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (ISSN: 0125796X)
36
1
31-38
มกราคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช และการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการเพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในวิถีแห่งการเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560,18 ก.ค. 2017 - 19 ก.ค. 2017