Journal

On a classification of a structure algebra: SU-algebra
Scientia Magna (ISSN: 15566706)
7
3
69-76
พฤศจิกายน 2011 - มีนาคม 2012
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาพีชคณิตเอกภาพและการประยุกต์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417522 ชื่อวิชา Algebra II,1 พ.ย. 2011 - 24 ก.พ. 2012