Journal

PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE (ISSN: 08943214)
25
2
107-118
มีนาคม 2012
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008