Journal

Procedia Engineering (ISSN: 18777058)
32
-
191-197
กุมภาพันธ์ 2012
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แบบใหม่จากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซพิษไนโตรเจนออกไซด์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202572 ชื่อวิชา Advanced Ceramic Engineering,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งเมมเบรนซีโอไลต์ SUZ-4 เพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซ NOx แหล่งทุน :มก.,3 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2011