Journal

Article
การใช้สารลดแรงตึงผิวที่ผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อการควบคุมโรคผลเน่าในมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2011
Page
57-60
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)