Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบำบัดของเสียของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
Journal
Applied Environmental Research (ISSN: 22870741)
Volume
33
Issue
2
Year
ธันวาคม 2011
Page
9-17
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, พัทลุง การใช้ประโยชน์ :การสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง การจัดการของเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง (ได้รับทุนการวิจัยและเผยแพร่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (27 หน้า),12 ส.ค. 2010 - 13 มี.ค. 2013