Journal

Article
การกระตุ้นการเจริญพันธุ์และการให้ผลผลิตไข่ในแม่ไก่พื้นเมืองด้วยแสงสีแดงจากหลอดไฟแอลอีดี
Journal
วารสารสัตวบาล (ISSN: 08584001)
Volume
21
Issue
97
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2011
Page
16-26
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-