Journal

Article
ผลของซิลเวอร์ไธโอซัลเฟตต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของไม้ดอกกระถาง 5 ชนิด
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
3/1
Year
สิงหาคม - ธันวาคม 2011
Page
315-318
Class
ชาติ
DOI
0
Related Link
-