Person Image

  Education

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย, ไทย, 2552
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบชีวิตสำหรับนักศึกษา กศน. ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0