Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร), มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มศักยภาพและยกระดับรายได้ชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปแมคคาเดเมีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาโท-เอก ด้วยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประยุกต์แนวคิด BCG สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรดินในภาคการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0