Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์, ไทย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวัสดุอินทรีย์จากมูลไส้เดือนดินร่วมกับของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นภาชนะปลูกพืชแบบสะดวกใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2564 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้งกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบสูญญากาศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0