Person Image

  Education

  • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.บ. (สาขาวิชาพืชสวน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเสริมสุขภาพสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 2 0 0
  2022 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ 0 1 0 0
  2020 การผลิตสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้า เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบเสม็ดขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0