Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การไมเกรชันของเกรดแลคติกจากพลาสติกชีวภพ PLA (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลในการประเมินความปลอดภัยของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกสำหรับการใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2023 การพัฒนาฟิล์มแอ็กทิฟชีวภาพโดยเติมอนุภาคนาโนลิกนินห่อหุ้มเพื่อใช้ในการบรรจุอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์อนุภาคนาโนลิกนินจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผ่านได้ของแก๊สและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผ่านการดึงยืด สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การสังเคราะห์สารเคมีชีวภาพฟูแรนไดคาร์บอกซิลิกแอซิด (FDCA) สำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ PEF ทางการบรรจุ ในปฏิกรณ์เบดนิ่งแบบรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0