Person Image

  Education

  • B.A. (1st Class Honor) Ecotourism and Hospitality Management, Srinakharinwirot University, Thailand, 2013
  • M.M. Integrated Tourism and Hospitality Management, National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand, 2018
  • M.A. International Aviation Management, IU International University of Applied Sciences, Berlin Campus, Germany, 2019
  • Ph.D. Integrated Tourism and Hospitality Management, National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand, 2022

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตามจุดสัมผัสบริการของโรงแรมบูติกขนาดเล็กเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มพักผ่อนระหว่างทำงานชาวไทยในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรด้านการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 1 0 0
  2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ำในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยววัยทำงานชาวไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงวันหยุดเทศกาลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของเทศบาลเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การบริหารจัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม High-End หลังภาวะวิกฤต ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 1 0 0 0
  2021 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 1 0 0 0
  2021 การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปางสำหรับนักท่องเที่ยวจีน หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 0 0 0
  2023 แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการสื่อสารแบรนด์การท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาและเมืองท่องเที่ยวสำคัญบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง (High Value Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและองค์ความรู้ด้านการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลกอยุธยาของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Fundamental Fund; FF) 0 0 0 0
  2023 การยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย: กรณีศึกษาเมืองพัทยา ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ทิฟฟานี โชว์ พัทยา จำกัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 นโยบายการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ทิฟฟานี โชว์ พัทยา จำกัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การยกระดับผลิตภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการจัดการเครือข่ายความรู้อัจฉริยะและระบบ E-Blended Learning จีน-ไทย-อาเซียนทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทุนมนุษย์สู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียร่วมกัน บนฐานความเข้มแข็งทางวิชาการการท่องเที่ยวของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2020 การจัดการความเสี่ยงการตลาดท่องเที่ยวไทยท่ามกลางสภาวการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2020 การส่งเสริมการตลาดและคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0