โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 ความสำคัญของการยกระดับเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการส่งออกอาหารแปรรูปของประเทศกำลังพัฒนา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยการวิเคราะห์โครงสร้างและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราด้วยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต ตารางเมตริกซ์สังคมและแบบจำลองดุลยภาพ ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2023 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2021 การยกระดับเชิงเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับเชิงคมในห่วงโซ่คุณค่าอาหารแปรรูปของประเทศไทยจริงหรือไม่? หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษรและทรัพยากร 0 0 0 0
2021 การเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกและผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรและอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
2020 โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2023 โครงการทดสอบการนำแนวทาง/แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพและน่าสนใจมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2023 โครงการศึกษาค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของสินค้าเกษตร ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2022 Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy Research, Capacity, and Influence (PRCI) 2022 ผู้ร่วมวิจัย Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy Research, Capacity, and Influence (PRCI) 0 1 0 0