Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat. (Palaeontology), Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany, 2563
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์หอยฝาเดียวในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2021 สภาพแวดล้อมบรรพกาลและความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ยุคเพอร์เมียน จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0