โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 2 3 0 0
2023 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านเพชรหึงภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2023 การพัฒนาการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกจากน้ำกากผงชูรสโดยเชื้อ Bacillus sp. เพื่อใช้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเทคนิคการผลิตเคลเพื่อเป็นอาหารโภชนาการสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและปริมาณสารสำคัญของต้นอ่อนผักสีม่วงแดงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบการผลิตและปริมาณสารสำคัญของต้นอ่อนผักสีม่วงแดงด้วยเทคโนโลยีแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพภายใต้สภาวะปลอดเชื้อและการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากว่านเพชรหึง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียของว่านเพชรหึง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทองและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 การผลิตทุรียนคุณภาพแม่นยำโดยการตรวจติดตามสุขภาพต้นร่วมกับการจัดการดอกและผล (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2021 การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสมทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2021 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2020 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2022 นวัตกรรมการผลิตฟ้าทะลายโจรทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2022 เพิ่มศักยภาพการบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0