Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ครุศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการรังแกกันในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0
  2024 การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนากลไกการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิตสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 ภาควิชาครุศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 0 0 0
  2023 รูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย การจัดทำโครงการวิจัยของภาคครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การเปรียบเทียบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างหลักสูตร 5 ปี กับ หลักสูตร 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2021 การพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสน 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 แนวทางการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0