Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, The University of Manchester, United Kingdom, 2562
  • Master of Science, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • Bachelor of Science (First-Class Honors), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2024 โครงการศึกษาวิจัยเพื่ออนาคตด้านตัวเร่งในปฏิกิริยาการผลิตไฮโดรเจน การกักเก็บไฮโดรเจน และการใช้อนุภาคควอนตัมเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่ควอนตัมเชิงแสง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกของวัสดุรองรับกราฟีนตามขนาดสำหรับการสนับสนุนตัวเร่งปฏิกิริยาอนุภาคนาโนทองสำหรับปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 12 0 0 0
  2023 การอัพไซเคิลวัตถุดิบจากถ่านไฟฉายใช้แล้ว สู่นวัตกรรมแบตเตอรี่ซิงค์ไอออนแบบชาร์จได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2022 การพัฒนานวัตกรรมแผ่นตรวจวัดเชิงแสง เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2021 การเตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของเมมเบรนเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ สำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำ และการทำน้ำให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0