Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 โครงการศึกษาผลกระทบด้านเสียง สั่นสะเทือน และสัตว์ป่า บริเวณโดยรอบเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่ต่ำ (โครงการวิจัยย่อยที่ 4) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาสัดส่วนองค์ประกอบและแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผลิดไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 0 0 0 0