Person Image

  Education

  • วท. บ. สถิติประยุกต์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2552
  • MBA International Business, Providence University, Taiwan, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการภายหลังการควบรวมของ บริษัท ทีโอที และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 ภูมิภาพการศึกษาภาวะผู้ประกอบการในรัฐบอลติก: แนวทางสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 ทฤษฎีโลกาภิวัตน์: การศึกษากรอบความคิดแบบสากลของชาวไทยและชาวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 ความเข้าใจถึงผลกระทบของการนึกถึงผู้อื่นก่อนตนเองและความเป็นธรรมด้านกระบวนการของผู้ประกอบการไทยต่อภาวะความเป็นสุข: การมีเงินหรือความสุขที่มากกว่า หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0