Person Image

  Education

  • วท.ม. (เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาสมการมวลชีวภาพเหนือดินและใต้ดินเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของไม้รุ่น ในป่าธรรมชาติ บริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การประเมินศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้มีค่าของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร : การปลูก การจัดการ การใช้ประโยชน์ และอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การเติบโต ผลผลิตและการคืนกลับของธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็วผสมของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 โครงสร้างของสังคมพืช ความหลากหลาย และศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนของป่าดิบแล้งภายหลังการทำสัมปทานป่าไม้ 45 ปี บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2023 การต่อยอดผลลัพธ์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า ผู้ประสานงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 สมการความเรียวและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0