Person Image

  Education

  • Ph.D (Agrobiology), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2561
  • M.Agriculture (Agrobiology), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2558
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการอนุรักษ์ดินสู่การผลิตอาหารปลอดภัยด้วยวิธีการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาธรรมชาติแบบมีนิสิตเป็นพี่เลี้ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0